Ilmuan dalam islam dan karyanya

sumber : republika.co.id
Tauhid
-          Abu Hasan Al-Asy’ari
(Asyariah)

Fiqih
-          Imam Hanafi
-          Imam maliki = Al Muwaththa
-          Imam Syafii= Ar-Risalah dan Al ‘um
-          Imam Hambali

Akhlak
-          Imam Ghazali                     = Tahafut, Al Falasifah, Huluqul Muslim, Ihya’ Ulumudin(TERKENAL)

Ilmu Pengetahuan Umum
-          Ibnu Sina (Kedokteran)  = Al Qonun fi attib(the canon of medicine) , An Najad, Asy Syifa
-          Al Farabi (Filosofi)        = Fushus Al-Hikam, Al Mufarriqah, Al-Madinah, Al Fadhillah
-          Al Biruni (Fisika)           = Al Atsar Al Bakkiyya’an Al Qanun Al Khaliyyah
 Tafkhim li awa ‘I as Sina’a At Tanzum, Qanun Al Mas ‘udi Al Hayah      wa an nuzum
-          Jabir ibn Hayyan (Kimia)                                = Book of composition of Alchelmy
-          Al Khawarizmi    (Matematika)    = Al Mukhtasar fi Al Hisab Al Jabr wa Al Muqabalah

-          Al Mas ’udi (Geografi, sejarah)  = Zahir Al ‘Ulum wa Ma Kana fi Sa’ir Ad Dhuhur, Al Istidzkar Lima
                                                             Marra fi As Salif Al A’mar, Tarikh fi Akhbar Al ‘Ulum Al Arab wa 
                                                             Al ‘Azam

Komentar