Watak Tembang-tembang Macapat


a.       MIJIL Mijil, metu, miyos. Asih, prihatin, pangajab nuturi tiyang ingkang nembe prihatin lan kebak rasa sedih
b.       KINANTHI Kanthi, kinanthi Seneng, asih, kasmaran Mituturi, tresna, gandrung, mulang, nyandra asrining alam
c.       SINOM Si enom, mudha Ethes, kenes Mulang, nggambarake kelimpatan
d.       ASMARADANA Asmara Tresna, sedhih, sengsem Medharake rasa tresna, kasmaran
e.       DHANDANGGULA Manis Luwes, gembira, endah Mbuka serat, menapa kemawon cocok, medarake rasa tresna
f.        GAMBUH Tembung-tembung jumbuh, gambuh Sumanak, sumadulur Mulang, mituturi
g.       MASKUMAMBANG Kambang-kambang, keli Nelangsa, sedhih Medharaken raos nelangsa, sedih
h.       DURMA Mundur Keras, nepsu, semangat Tiyang nepsu, perang
i.         PANGKUR mungkur nepsu, gandrung Pitutur radi gandrung
j.         MEGATRUH Pegat, uwal Prihatin, getun, sedhih Cariyos sedhih, prihatin, nelangsak.       k. POCUNG Kluwak nomane Sembrana/ lucu Cangkriman, lelucon, guyon nom- parikena, sereng, nepsu,

Komentar